Kindly Do not Post Raw Material & Job Post Enquiries

THYRO  TONE

Composition : KACHNAR CHHAL, GOKHSHRU, SHUDH GUGGAL, KACHAR, RASNA PATRA, PUNERNAVA, TRIKATU, DARUHARIDRA, SHUDH SHILAJIT, ALSI BEEJ, JATAMANSI, LAJJALU, ASHWAGANDHA, VARUN CHHAL, MALKANGNI, MANDUKPARNI, MANDOOR BHASMA, KAPARDIKA BHASMA & PARWAL BHASMA.

Packing : 300 ml

Quick Enquiry
KACHNAR CHHAL, GOKHSHRU, SHUDH GUGGAL, KACHAR, RASNA PATRA, PUNERNAVA, TRIKATU, DARUHARIDRA, SHUDH SHILAJIT, ALSI BEEJ, JATAMANSI, LAJJALU, ASHWAGANDHA, VARUN CHHAL, MALKANGNI, MANDUKPARNI, MANDOOR BHASMA, KAPARDIKA BHASMA & PARWAL BHASMA.