Kindly Do not Post Raw Material & Job Post Enquiries

CAL TRIX

Composition : CISSUS QUANDAGULARIN, ASHWAGANDHA, SATAVARI, BHUMIALA, AMLA, HARAD, PARVAL BHASAM, LOH BHASAM, SAWAN MAKSHIK BHAASAM, KASHISH BHASAM, MANDUR BHASAM, KUKTAN BHASAM

Packing : 10X10 Tab

Quick Enquiry