KESH CROWN

Composition : BHRINGRAJ, AMALKI, NAGKESAR,USHIRA,GODANTI BHASMA, DHATRI LOH, NARSINHA CHURNA, AROGYAVARDHINI RAS, SAPTAMRIT LOH, ABHRAK BHASMA, GANDHAK RASAYAN, SWARNA MAKSHIK

Packing : 3X10 CAP

Quick Enquiry